Blog

Celebrating Filipino Heritage Month with Lethbridge Toyota

Celebrating Filipino Heritage Month with Lethbridge Toyota

A Heartfelt Commitment to Our Community

At Lethbridge Toyota, we pride ourselves on more than just providing exceptional vehicles and customer service. Our dedication extends beyond our dealership and into the heart of the communities we serve. This June, we are delighted to celebrate Filipino Heritage Month, a time to honor the vibrant culture, traditions, and contributions of the Filipino community here in Lethbridge.

Embracing Filipino Culture

The Filipino community in Lethbridge is rich with culture and history, bringing a unique and colorful presence to our city. Filipino Heritage Month offers a wonderful opportunity for everyone to experience and appreciate these diverse cultural expressions. This month-long celebration acknowledges the long and rich history of Filipino Canadians and their contributions to Canada.

Lethbridge Toyota: A Place That Feels Like Home

We are proud to have a large number of Filipino customers who have found a welcoming and supportive environment at Lethbridge Toyota. Our dealership strives to make everyone feel at home, and we are especially proud to have Shaun on our team. Shaun, who previously worked at Manila Toyota as a Product Advisor, speaks Tagalog and brings a wealth of experience and understanding of Filipino culture to our dealership.

The Importance of Filipino Heritage Month

Filipino Heritage Month is more than just a celebration; it is a recognition of the significant contributions of Filipino Canadians to the fabric of our society. June 12, in particular, holds special importance as Filipino Heritage Day, commemorating the declaration of Philippine independence in 1898. This day is a national holiday in the Philippines and serves as a poignant reminder of the enduring spirit of independence and cultural pride.

Our Commitment to the Filipino Community

At Lethbridge Toyota, we are committed to supporting and celebrating the Filipino community not just during Filipino Heritage Month but throughout the year. We believe in the power of community and the importance of celebrating the diverse backgrounds that make Lethbridge a vibrant place to live.

Join us in celebrating Filipino Heritage Month and recognizing the invaluable contributions of the Filipino community. We look forward to continuing our journey together and building stronger, more inclusive communities.

Mabuhay!

 

Contact Shaun Gudani:

SGudani@lethbridgetoyota.com

 

 

Pagdiriwang ng Filipino Heritage Month kasama ang Lethbridge Toyota

Taos-pusong Panata sa Ating Komunidad

Sa Lethbridge Toyota, ipinagmamalaki namin ang higit pa sa pagbibigay ng de-kalidad na mga sasakyan at serbisyo sa mga kustomer. Ang aming dedikasyon ay lampas pa sa aming dealership at patungo sa puso ng mga komunidad na aming pinaglilingkuran. Ngayong buwan ng Hunyo, kami ay nagagalak na ipagdiwang ang Filipino Heritage Month, isang panahon upang ipagbunyi ang makulay na kultura, tradisyon, at ang ambag ng mga Pilipino dito sa Lethbridge.

Pagyakap sa Kulturang Pilipino

Ang komunidad ng mga Pilipino sa Lethbridge ay puno ng kultura at kasaysayan, na nagdadala ng kakaiba at makulay na presensya sa ating lungsod. Ang Filipino Heritage Month ay nag-aalok ng oportunidad para sa lahat na maranasan at pahalagahan ang mga iba’t-ibang kulturang Pilipino. Ang buwang ito ay nagpapakita ng mahaba at mayamang kasaysayan ng mga Filipino Canadians at kanilang ambag sa Canada.

Lethbridge Toyota: Lugar na Iyong Tahanan

Ipinagmamalaki namin na maraming kustomer na Pilipino na nakatagpo ng mainit na pagtanggap at suporta sa Lethbridge Toyota. Ang aming dealership ay nagsusumikap na maiparamdam ang pagiging bahagi ng aming pamilya, at lalong ipagmalaki na kasama namin si Shaun sa aming grupo. Si Shaun, na dating nagtrabaho bilang Marketing Professional (Product Advisor) sa isang nangungunang Toyota Dealership sa Metro Manila, Philippines, ay marunong mag-Tagalog at dala-dala ang karanasan at kaalaman sa kulturang Pilipino sa aming dealership.

Ang Kahalagahan ng Filipino Heritage Month

Ang Filipino Heritage Month ay higit pa sa isang pagdiriwang; ito ay isang pagkilala sa mga mahahalagang ambag ng mga Filipino Canadians sa ating lipunan. Partikular na mahalaga ang Hunyo 12 bilang Filipino Heritage Day, na naggugunita sa deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Ang araw na ito ay isang pambansang kapistahan sa Pilipinas at nagsisilbing makabuluhang paalala ng pagiging matatag para sa kalayaan at pagmamalaki sa kultura.

Ang Aming Panata para sa mga Pilipino

Sa Lethbridge Toyota, kami ay nakatuon sa pagsuporta at pagdiriwang sa komunidad hindi lamang sa panahon ng Filipino Heritage Month kundi sa buong taon. Naniniwala kami sa lakas ng Pilipino at sa kahalagahan ng pagdiriwang ng iba’t-ibang pinagmulan na nagbibigay kulay at buhay sa Lethbridge.

Samahan niyo kami sa pagdiriwang ng Filipino Heritage Month at sa pagkilala sa napakahalagang ambag ng Pilipino. Inaasahan naming magtutuloy-tuloy ang aming paglalakbay kasama kayo at bumuo ng mas malakas at kasama ang mas marami pang komunidad.

Mabuhay!

 

 

Makipag-ugnayan kay Shaun Gudani:

403-892-9146

SGudani@lethbridgetoyota.com